Character Sheet

Full de personatge

Hoja de personaje

Species

Espècies

Especies

Professions

Professions

Professions

Developement

Desenvolupament

Desarrollo

Skills

Habilitats

Habilidades

Traits

Trets

Rasgos

Characteristics Característiques Características

Advancement

Progrés

Progreso

Elite professions Especialitats professionals Especialidades profesionales