Skill / Skill Group

(Specialties / Skills)

Habilitat / Grup d'habilitats

(Especialitats / Habilitats)

Habilidad / Grupo de habilidades

(Especialidades / Habilidades)

Appraise (Antiques, Dilithium crystals, Jewelry) Valorar (Antiguitats, Cristalls de diliti, Joies) Tasar (Antigüedades, Cristales de dilitio, Joyas)
Armed Combat (Simple, Klingon, Martial arts) Combat amb armes (Simple, Klingon, Arts marcials) Combate con armas (Simple, Klingon, Artes marciales)
Athletics (Climb, Jump, Ride Swim) Atletisme (Escalada, Salt, Hípica, Natació) Atletismo (Escalada, Salto, Hípica, Natación)
Computer use (Encryption, Hacking Programming, Retrieve) Ús d'ordinadors (Encriptació, Intrusió, Programació, Recuperació de dades) Uso de ordenadores (Encriptación, Intrusión, Programación, Recuperación de datos)
Conceal (Cache, Camouflage, Conceal weapon) Ocultar (Amagatalls, Camuflatge, Armes amagades) Ocultar (Escondrijos, Camuflaje, Armas escondidas)
Construct (Electronics, Hand phasers, Machinery, Shelter) Construir (Electrònica, Fasers de mà, Maquinària, Aixopluc) Construir (Electrónica, Fasers de mano, Maquinaria, Refugio)
Craft (Sculpture, Pottery, Painting, Cooking, Calligraphy) Manualitats (Escultura, Ceràmica, Pintura, Cuina, Cal·ligrafia) Manualidades (Escultura, Cerámica, Pintura, Cocina, Caligrafía)
Demolitions (Arm, Build, Defuse) Demolició (Armes, Edificis, Desactivació) Demolición (Armas, Edificios, Desactivación)
Engineering (Propulsion, Structural, Systems) Enginyeria (Propulsió, Estructural, Sistemes) Ingeniería (Propulsión, Estructural, Sistemas)
Enterprise (Administration, Business, Streetwise) Emprenedor (Administració, Negocis, Pinxo) Emprendedor (Administración, Negocios, Callejero)
Entertain (Dance, Drama, Sing, Play Instrument) Entreteniments (Ball, Teatre, Cantar, Tocar instrument) Entretenimientos (Baile, Teatro, Canto, Tocar instrumento)
First aid (Andorian, Human, Vulcan) Primers auxilis (Andorià, Humà, Vulcà) Primeros auxilios (Andoriano, Humano, Vulcano)
Forgery (Currency, Data, Identification) Falsificació (Diners, Dades, Identificacions) Falsificar (Dinero, Datos, Identificaciones)
Gaming (Chess, Dom-jot, Poker, Tongo) Jocs (Escacs, Dom-jot, Pòquer, Tongo) Juegos (Ajedrez, Dom-jot, Póquer, Tongo)
Gymnastics (Balance, Swing, Tumble) Gimnàstica (Equilibri, Ritme, Tombarella) Gimnasia (Equilibrio, Ritmo, Voltereta)
Impersonate (Disguise, Mimicry, Stage acting, Undercover) Fer-se passar per un altre (Disfressa, Imitació, Actuar a l'escenari, Descobrir) Hacerse pasar por otro (Disfraz, Imitación, Actuar en el escenario, Descubrir)
Indoctrinate (Brainwashing, Hypnosis, Neural alteration) Adoctrinar (Rentat de cervell, Hipnosi, Alteració neural) Adoctrinar (Lavado de cerebro, Hipnosis, Alteración neural)
Influence (Charm, Fast talk, Intimidate, Seduce) Influenciar (Encís, Pretensiós, Intimidació, Seducció) Influenciar (Encanto, Pretencioso, Intimidación, Seducción)
Inquire (Fraternize, Interrogation, Interview) Indagar (Fraternitzar, Interrogatori, Entrevista) Indagar (Fraternizar, Interrogatorio, Entrevista)
Investigate (Deduce, Forensics, Inspect, Research) Investigar (Deducció, Forense, Inspecció, Recerca) Investigar (Deducción, Forense, Inspección, Investigación)
Knowledge (Culture, History, Law, Politics, Religion, Specific world, Trivia) Coneixements (Cultura, Història, Lleis, Política, Religió, Món específic, Foteses) Conocimientos (Cultura, Historia, Leyes, Política, Religión, Mundo específico, Trivialidades)
Language (Andorian, Federation standard, Klingon) Llengua (Andorià, Federal estàndard, Klingon) Lenguas (Andoriano, Federal estándar, Klingon)
Medicine (General medicine, Psychology, Vulcan medicine) Medecina (Medecina general, Psicologia, Medecina vulcaniana) Medicina (Medicina general, Psicología, Medicina vulcaniana)
Negotiate (Bargain, Entreat, Mediate) Negociació (Tractes, Súpliques, Mediació) Negociación (Tratos, Súplicas, Mediación)
Observe (Spot, Listen, Track) Observació (Mirar, Escoltar, Seguir pistes) Observación (Mirar, Escuchar, Seguir pistas)
Persuade (Debate, Oratory, Propaganda) Convèncer (Debat, Oratòria, Propaganda) Convencer (Debate, Oratoria, Propaganda)
Ranged combat (Archaic weapons, Energy weapons, Projectile weapons) Combat a distància (Armes arcaiques, Armes d'energia, Armes de projectils) Combate a distancia (Armas arcaicas, Armas de energía, Armas de proyectiles)
Repair (Automobile, Transporter, Tricorder) Reparar (Automòbil, Transportador, Tricorder) Reparar (Automóvil, Transportador, Tricorder)
Science (Life, Physical, Planetary, Social, Space Sciences) Ciència (Ciències de la vida, Ciències Físiques, Ciències planetàries, Ciències socials, Ciències de l'espai) Ciencia (Ciencias de la vida, Ciencias Físicas, Ciencias planetarias, Ciencias sociales, Ciencias del espacio)
Sleight of hand (Palm, Pick pocked, Prestigitation) Jocs de mans (Escamoteig, Robar de les butxaques, Prestidigitació) Juegos de manos (Escamoteo, Robar en  los bolsillos, Prestidigitación)
Sport (Baseball, Parrises squares, Ride) Esports (Baseball, Quadrats de Parris, Equitació) Deportes (Baseball, Cuadrados de Parris, Equitación)
Stealth (Hide, Shadow, Sneak) Furtiu (Amagar-se, Seguir d'amagat, Espieta) Furtivo (Esconderse, Seguir a alguien de escondidas, A hurtadillas)
Survival (Arctic, Desert, Qo'noS) Supervivència (Àrtic, Desert, Qo'noS) Supervivencia (Ártico, Desierto, Qo'noS)
System operation (Flight control, Mission ops, Sensors) Operador de sistemes (Control de vol, Operador de missió, Sensors) Operador de sistemas (Control de vuelo, Operador de misión, Sensores)
Tactics (Federation, Ground, Romulan, Space) Tàctiques (Federals, Terrestres, Romulanes, Espacials) Tácticas (Federales, Terrestres, Romulanas, Espaciales)
Unarmed combat (Boxing, Brawling, Kung fu, Mok'bara) Combat desarmat (Boxa, Batussa, Kung fu, Mok'bara) Combate desarmado (Boxeo, Reyerta, Kung fu, Mok'bara)

Psionic skills

Habilitats psi

Habilidades psi

Empathy Empatia Empatía
Mind control Control mental Control mental
Mind shield Escut mental Escudo mental
Telepathy Telepatia Telepatía