Developement

Desenvolupament

Desarrollo

Species skills

Habilitats d'espècie

Habilidades de especie

Personal developement package

Paquet de desenvolupament personal

Paquete de desarrollo personal

Professional developement package

Paquet de desenvolupament professional

Paquete de desarrollo profesional

Species skills

Habilitats d'espècie

Habilidades de especie

A numer of skill picks equal to INT * 2 to allocate to the following skills:

Knowledge (Culture), Knowledge (History), Knowledge (Politics), Knowledge (Religion), Knowledge (Specific world), Language

Each skill pick equals one level in the skill
When you choose one skill you must choose a speciality free

Tants picks com INT *2 per a gastar en les següents habilitats: 

Coneixements (Cultura), Coneixements (Història), Coneixements (Política), Coneixements (Religió), Coneixements (Món específic), Llengua

Al cost d'un  pick per nivell. Quan s'agafa una habilitat, s'ha d'escollir una especialitat sense cost adicional

Tantos picks como INT*2 para asignar a las siguientes habilidades:

Conocimientos (Cultura), Conocimientos (Historia), Conocimientos (Política), Conocimientos (Religión), Conocimientos (Mundo específico), Lengua

Al coste de un pick por nivel. Al escoger una habilidad, se debe escoger también una especialidad sin costo adicional.


 

Personal developement package

Paquet de desenvolupament personal

Paquete de desarrollo personal

Academic upbringing

Pick 1 skill: Computer use +2, Any one Knowledge skill +2, Any one Science skill +2
Pick 3 skill: Any one Craft skill +1, Any one Entertain skill +1, Any one Engeneering skill +1, Any one Language skill +1 
Pick 1 edge: Cultural flexibility, Curious, Eidetic memory, Meticulous, Thinker

Educació acadèmica

Escull 1 habilitat: Ús d'ordinadors +2, Qualsevulla de Coneixements +2, Qualsevulla de Ciència +2
Escull 3 habilitats: Qualsevulla de Manualitats +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Qualsevulla d'Enginyeria +1, Qualsevulla de Llengua +1 
Escull 1 Avantatge: Flexibilitat cultural, Curiós, Memòria fotogràfica, Meticulós, Pensador

Educación académica

Escoje 1 habilidad: Uso de ordenadores +2, Cualquiera de Conocimientos +2, Cualquiera de Ciencia +2
Escoje 3 habilidades: Cualquiera de Manualidades +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Cualquiera de Ingeniería +1, Cualquiera de Lenguas +1
Escoje 1 Ventaja: Flexibilidad cultural, Curioso, Memoria fotográfica, Meticuloso, Pensador

Artistic upbringing

Pick 1 skill: Any one Craft skill +2, Any one Entertain skill +2, Any one Knowledge skill +2
Pick 3 skill: Appraise +1, Computer use +1, Construct  +1, Forgery +1, Gaming +1, Any one Language skill +1,  Any one Science skill +1
Pick 1 edge: Cultural flexibility, Skill focus (Compasisonate), Skill focus (Craftsman), Unyielding, Wealth

Educació artística

Escull 1 habilitat: Qualsevulla de Manualitats +2, Qualsevulla d'Entreteniments +2, Qualsevulla de Coneixements +2
Escull 3 habilitats: Valorar +1, Ús d'ordinadors +1, Construir +1, Falsificació +1, Jocs +1, Qualsevulla de Llengua +1, Qualsevulla de Ciència +1
Escull 1 Avantatge: Flexibilitat cultural, Habilitat de concentració (Compasiu), Habilitat de concentració (Artesà), Inflexible, Adinerat

Educación artística

Escoje 1 habilidad: Cualquiera de Manualidades +2, Cualquiera de Entretenimientos +2, Cualquiera de Conocimientos +2
Escoje 3 habilidades: Tasar +1, Uso de ordenadores +1, Construir +1, Falsificar +1, Juegos +1, Cualquiera de Lenguas +1, Cualquiera de Ciencia +1
Escoje 1 Ventaja: Flexibilidad cultural, Habilidad de concentración (Compasivo), Habilidad de concentración (Artesano), Inflexible, Adinerado

Athletic aptitude

Pick 1 skill: Athletics +2, Gymnastics +2, Sport +2
Pick 3 skill: Any one Armed Combat skill +1, Any one Entertain skill +1, Gaming +1,  Any one Knowledge skill +1, One Ranged combat (Archaic weapons OR Energy weapons) +1
Pick 1 edge: Ambidextrous, Dodge, Fit, Speed

Aptituts atlètiques

Escull 1 habilitat: Atletisme +2, Gimnàstica +2, Esports +2
Escull 3 habilitats: Qualsevulla de Combat amb armes +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Jocs +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Una de Combat a distància (Armes arcaiques O Armes d'energia) +1
Escull 1 Avantatge: Ambidextre, Esquivar, En forma, Velocitat

Aptitudes atléticas

Escoje 1 habilidad: Atletismo +2, Gimnasia +2, Deportes +2
Escoje 3 habilidades: Cualquiera de Combate con armas +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Juegos +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Una de Combate a distancia (Armas arcaicas O Armas de energía) +1
Escoje 1 Ventaja: Ambidiestro, Esquivar, En forma, Velocidad

Colonist/ Frontier upbringing

Pick 1 skill: Construct  +2,  Any one Science skill +2, Survival +2
Pick 3 skill: Athletics +1, Computer use +1, Any one Engeneering skill +1,  Any one Entertain skill +1, First aid +1, Gaming +1, Any one Knowledge skill +1, Repair +1, Any one Science skill +1
Pick 1 edge: Alert, Curious, Dodge, Innovative, Unyielding

Educació a una colònia/ a la frontera

Escull 1 habilitat: Construir +2, Qualsevulla de Ciència +2, Supervivència +2
Escull 3 habilitats: Atletisme +1, Ús d'ordinadors +1,  Qualsevulla d'Enginyeria +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Primers auxilis +1, Jocs +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Reparar +1, Qualsevulla de Ciència +1
Escull 1 Avantatge: Alerta, Curiós, Esquivar, Innovador, Inflexible

Educación en una colonia/ en la frontera

Escoje 1 habilidad: Construir +2, Cualquiera de Ciencia +2, Supervivencia +2
Escoje 3 habilidades: Atletismo +1, Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Ingeniería +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Primeros auxilios +1, Juegos +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Reparar +1, Cualquiera de Ciencia +1
Escoje 1 Ventaja: Alerta, Curioso, Esquivar, Innovador, Inflexible

Ciminal upbringing

Pick 1 skill: Gaming +2, Stealth +2, Enterprise (Streetwise) +2
Pick 3 skill:  Any one Armed Combat skill +1, Appraise +1, Athletics +1, Forgery +1, Impersonate +1, Influence +1, Any one Knowledge skill +1, Repair +1, Sleight of hand +1
Pick 1 edge: Alert, Ambidextrous, Dodge, Lightning reflexesSkill focus (Furtive)

Educació criminal

Escull 1 habilitat: Jocs +2, Furtiu +2, Emprenedor (Pinxo) +2
Escull 3 habilitats: Qualsevulla de Combat amb armes +1, Valorar +1, Atletisme +1, Falsificació +1, Fer-se passar per un altre +1, Influenciar +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Reparar +1, Jocs de mans +1
Escull 1 Avantatge: Alerta, Ambidextre, Esquivar, Reflexes fulminants,  Habilitat de concentració (Furtiu)

Educación criminal

Escoje 1 habilidad: Juegos +2, Furtivo +2, Emprendedor (Callejero) +2
Escoje 3 habilidades: Cualquiera de Combate con armas +1, Tasar +1, Atletismo +1, Falsificar +1, Hacerse pasar por otro +1, Influenciar +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Reparar +1, Juegos de manos +1
Escoje 1 Ventaja: Alerta, Ambidiestro, Esquivar, Reflejos relàmpago, Habilidad de concentración (Furtivo)

Diplomat's child

Pick 1 skill: Enterprise (Administration) +2, Any one Knowledge skill +2, Negotiate +2
Pick 3 skill: Computer use +1, Influence +1, Any one Knowledge skill +1, Any one Language skill +1, Any one Science skill +1, System operation +1
Pick 1 edge: Contacts, Meticulous, Skill focus (Diplomatic), Skill focus (Eloquent), Skill focus (Persuasive)

Fill de diplomàtic

Escull 1 habilitat: Emprenedor (Administració) +2, Qualsevulla de Coneixements +2, Negociació +2
Escull 3 habilitats: Ús d'ordinadors +1, Influenciar +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1, Qualsevulla de Ciència +1, Operador de sistemes +1
Escull 1 Avantatge: Contactes, Meticulós, Habilitat de concentració (Diplomàtic), Habilitat de concentració (Eloqüent), Habilitat de concentració (Persuasiu)

Hijo de diplomatico

Escoje 1 habilidad: Emprendedor (Administración) +2, Cualquiera de Conocimientos +2, Negociación +2
Escoje 3 habilidades: Uso de ordenadores +1, Influenciar +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1, Cualquiera de Ciencia +1, Operador de sistemas +1
Escoje 1 Ventaja: Contactos, Meticuloso, Habilidad de concentración (Diplomático), Habilidad de concentración (Elocuente), Habilidad de concentración (Persuasivo)

Engineering brat

Pick 1 skill: Construct  +2, Any one Engeneering skill +2, Repair +2
Pick 3 skill: Computer use +1, Conceal +1, Any one other Engeneering skill +1,  Any one Science skill +1, System operation +1
Pick 1 edge: Curious, Innovative, Skill focus (3D thinking), Suit trained

Mocós enginyer

Escull 1 habilitat: Construir +2, Qualsevulla d'Enginyeria +2, Reparar +2
Escull 3 habilitats: Ús d'ordinadors +1, Ocultar +1, Qualsevulla altra d'Enginyeria +1, Qualsevulla de Ciència +1, Operador de sistemes +1
Escull 1 Avantatge: Curiós, Innovador, Habilitat de concentració (Pensament 3D), Entrenament d'escafandra espacial

Mocoso ingeniero

Escoje 1 habilidad: Construir +2, Cualquiera de Ingeniería +2, Reparar +2
Escoje 3 habilidades: Uso de ordenadores +1, Ocultar +1, Cualquiera otra de Ingeniería +1, Cualquiera de Ciencia +1, Operador de sistemas +1
Escoje 1 Ventaja: Curioso, Innovador, Habilidad de concentración (Imaginación 3D), Entrenamiento de traje espacial

Famous parents

Pick 1 skill: Any one Enterprise skill +2, Influence +2, Any one Knowledge skill +2
Pick 3 skill: Computer use +1, Any one Entertain skill +1, Any one Knowledge skill +1, Any one Language skill +1, Science (Social) +1, Sport +1
Pick 1 edge: Contacts, Fit, Skill focus (Diplomatic), Skill focus (Persuasive), Wealth

Pares famosos

Escull 1 habilitat: Qualsevulla d'Emprenedor +2, Influenciar +2, Qualsevulla de Coneixements +2
Escull 3 habilitats: Ús d'ordinadors +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1, Ciència (Ciències socials) +1, Esports +1
Escull 1 Avantatge: Contactes, En forma, Habilitat de concentració (Diplomàtic), Habilitat de concentració (Persuasiu), Adinerat

Padres famosos

Escoje 1 habilidad: Cualquiera de Emprendedor +2, Influenciar +2, Cualquiera de Conocimientos +2
Escoje 3 habilidades: Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1, Ciencia (Ciencias sociales) +1, Deportes +1
Escoje 1 Ventaja: Contactos, En forma, Habilidad de concentración (Diplomático), Habilidad de concentración (Persuasivo), Adinerado

Genetic resequencing

Pick 1 skill: Athletics +2, Any one Knowledge skill +2, Any one Science skill +2
Pick 3 skill: Computer use +1, Any one Craft skill +1, Any one Entertain skill +1, Gymnastics +1, Any one Knowledge skill +1, Any one Science skill +1, Sport +1
Pick 2 edge: Ambidextrous, Eidetic memory, Excellent metabolism, Exceptional concentration, Exceptional fortitute, Fit, Great stamina, Great vitality, Healthy, Multi-tasking, Sense of direction, Sense of time, Skill focus (Keen hearing), Skill focus (Keen sight), Speed, Thinker
Pick 1 Flaw (Mandatory): Dark Secret

Recerca genètica

Escull 1 habilitat: Atletisme +2, Qualsevulla de Coneixements +2, Qualsevulla de Ciència +2
Escull 3 habilitats: Ús d'ordinadors +1, Qualsevulla de Manualitats +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Gimnàstica +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Ciència +1, Esports +1
Escull 2 Avantatges: Ambidextre, Memòria fotogràfica, Metabolisme excel·lent, Concentració excepcional, Fortalesa excepcional, En forma, Gran resistència, Gran vitalitat, Salut, Multi-tasca, Sentit de la orientació, Sentit del temps, Habilitat de concentració (Agudesa auditiva),  Habilitat de concentració (Agudesa visual), Velocitat, Pensador
1 Defecte (Obligatori): Secret fosc

Investigación genética

Escoje 1 habilidad: Atletismo +2, Cualquiera de Conocimientos +2, Cualquiera de Ciencia +2
Escoje 3 habilidades: Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Manualidades +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Gimnasia +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Ciencia +1, Deportes +1
Escoje 2 Ventajas: Ambidiestro, Memoria fotográfica, Metabolismo excelente, Concentración excepcional, Fortaleza excepcional, En forma, Gran resisténcia, Gran vitalidad, Salud, Multi tarea, Sentido de la orientación, Sentido del tiempo, Habilidad de concentración (Agudeza auditiva), Habilidad de concentración (Agudeza visual), Velocidad, Pensador
1 Defecto (Obligatorio): Secreto obscuro

Mercantile upbringing

Pick 1 skill: Enterprise (Business) +2, Negotiate +2, Persuade +2
Pick 3 skill: Enterprise (Administration) +1, Appraise +1, Computer use +1, Any one Entertain skill +1,  Influence +1, Any one Knowledge skill +1,  Any one Language skill +1, System operation +1
Pick 1 edge: Contacts, Cultural flexibility, Shrewd, Skill focus (Eloquent), Wealth

Educació mercantil

Escull 1 habilitat: Emprenedor (Negocis) +2, Negociació +2, Convèncer +2
Escull 3 habilitats: Emprenedor (Administració) +1, Valorar +1, Ús d'ordinadors +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Influenciar +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1, Operador de sistemes +1
Escull 1 Avantatge: Contactes, Flexibilitat cultural, Murri, Habilitat de concentració (Eloqüent), Adinerat 

Educación mercantil

Escoje 1 habilidad: Emprendedor (Negocios) 2+, Negociación +2, Convencer +2
Escoje 3 habilidades: Emprendedor (Administración) +1, Tasar +1, Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Influenciar +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1, Operador de sistemas +1
Escoje 1 Ventaja: Contactos, Flexibilidad cultural, Sagáz, Habilidad de concentración (Elocuente), Adinerado

Military brand

Pick 1 skill: Athletics +2, Ranged combat (Energy weapons) +2, First aid +2
Pick 3 skill: Any one Armed Combat skill +1, Computer use +1, Gaming +1,  Any one Knowledge skill +1,  Any one Language skill +1, One one other Ranged combat +1, Repair +1, Survival +1, System operation +1
Pick 1 edge: Alert, Bold, Dodge, Fit, Sherpa

Mocós militar

Escull 1 habilitat: Atletisme +2, Combat a distància (Armes d'energia) +2, Primers auxilis +2
Escull 3 habilitats: Qualsevulla de Combat amb armes +1,  Ús d'ordinadors +1,  Jocs +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1,  Qualsevulla altra de Combat a distància +1, Reparar +1, Supervivència +1, Operador de sistemes +1
Escull 1 Avantatge: Alerta, Intrèpid, Esquivar, En forma, Xerpa

Mocoso militar

Escoje 1 habilidad: Atletismo +2, Una de Combate a distancia (Armas de energía) +2, Primeros auxilios +2, Uso de ordenadores +1, 
Escoje 3 habilidades: Cualquiera de Combate con armas +1, Juegos +1, Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1, Cualquiera otra de  Combate a distancia +1, Reparar +1, Supervivencia +1, Operador de sistemas +1
Escoje 1 Ventaja: Alerta, Inrépido, Esquivar,  En forma, Sherpa

Nomadic childhood

Pick 1 skill: Gaming +2, Any one Language skill +2, Knowledge (Specific world) +2,  Sport +2
Pick 3 skill: Computer use +1, Any one Engeneering skill +1, Any one Enterprise skill +1, Entertain skill +1, Any one Knowledge skill +1, Any one other Language skill +1, Negotiate +1, Repair +1, System operation +1
Pick 1 edge: Contacts, Cultural flexibility, Curious, Shrewd, Skill focus (Persuasive)

Infantesa nòmada

Escull 1 habilitat: Jocs +2, Qualsevulla de Llengua +2, Coneixements (Món específic) +2, Esports +2
Escull 3 habilitats: Ús d'ordinadors +1,  Qualsevulla d'Enginyeria +1, Qualsevulla d'Emprenedor +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla altra de Llengua +1, Negociació +1, Reparar +1, Operador de sistemes +1
Escull 1 Avantatge: Contactes, Flexibilitat cultural, Curiós, Murri, Habilitat de concentració (Persuasiu)

Infancia nómada

Escoje 1 habilidad: Juegos +2, Cualquiera de Lenguas +2, Conocimientos (Mundo específico) +2, Deportes +2
Escoje 3 habilidades: Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Ingeniería +1, Cualquiera de Emprendedor +1, Entretenimientos +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera otra de Lenguas +1,  Negociación +1, Reparar +1, Operador de sistemas +1
Escoje 1 Ventaja: Contactos, Flexibilidad cultural, Curioso, Sagáz, Habilidad de concentración (Persuasivo)

Occupation upbringing

Pick 1 skill: Unarmed combat (Brawling) +2, Stealth +2, Enterprise (Streetwise) +2
Pick 3 skill: Athletics +1, Any one Craft skill +1, Demolitions +1, Ranged combat (Energy weapons) +1, Influence +1, Inquire +1, Persuade +1, Armed Combat (Simple) +1, Sport +1, Survival +1
Pick 1 edge: Alert, Bold, Dodge, Skill focus (Furtive)

Educació d'ocupació

Escull 1 habilitat: Combat desarmat (Batussa) +2, Furtiu +2, Emprenedor (Pinxo) +2
Escull 3 habilitats: Atletisme +1, Qualsevulla de Manualitats +1, Demolició +1, Combat a distància (Armes d'energia) +1, Influenciar +1, Indagar +1, Convèncer +1, Combat amb armes (Simple) +1, Esports +1, Supervivència +1
Escull 1 Avantatge: Alerta, Intrèpid, Esquivar, Habilitat de concentració (Furtiu)

Educación de ocupación

Escoje 1 habilidad: Combate desarmado (Reyerta) +2, Furtivo +2, Emprendedor (Callejero) +2
Escoje 3 habilidades: Atletismo +1, Cualquiera de Manualidades +1, Demolición +1, Combate a distancia (Armas de energía) +1, Influenciar +1, Indagar +1, Convencer +1, Combate con armas (Simple) +1, Deportes +1, Supervivencia +1
Escoje 1 Ventaja: Alerta, Inrépido, Esquivar, Habilidad de concentración (Furtivo)

Orphan

Pick 1 skill: Any one Craft skill +2, Stealth +2, Enterprise (Streetwise) +2
Pick 3 skill: Unarmed combat (Brawling) +1, Computer use +1, Any one Entertain skill +1, Influence +1, Any one Knowledge skill +1, Survival +1
Pick 1 edge: Blends in, Contacts, Dodge, Shrewd, Skill focus (Furtive)

Orfe

Escull 1 habilitat: Qualsevulla de Manualitats +2, Furtiu +2, Emprenedor (Pinxo) +2 
Escull 3 habilitats: Combat desarmat (Batussa) +1, Ús d'ordinadors +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Influenciar +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Supervivència +1
Escull 1 Avantatge: Fondre's, Contactes, Esquivar, Murri, Habilitat de concentració (Furtiu)

Huerfano

Escoje 1 habilidad: Cualquiera de Manualidades +2, Furtivo +2, Emprendedor (Callejero) +2
Escoje 3 habilidades: Combate desarmado (Reyerta) +1, Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Influenciar +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Supervivencia +1
Escoje 1 Ventaja: Confundirse, Contactos, Esquivar, Sagáz, Habilidad de concentración (Furtivo)

Political upbringing

Pick 1 skill: Enterprise (Administration) +2, Influence +2, Any one Knowledge skill +2
Pick 3 skill: Enterprise (Business) +1,  Computer use +1, Any one other Knowledge skill +1, Any one Language skill +1, Negotiate +1, Persuade +1, Science (Social) +1, Sport +1
Pick 1 edge: Shrewd, Skill focus (Diplomatic), Skill focus (Eloquent), Skill focus (Persuasive), Wealth

Educació política

Escull 1 habilitat: Emprenedor (Administració) +2, Influenciar +2, Qualsevulla de Coneixements +2
Escull 3 habilitats: Emprenedor (Negocis) +1,  Ús d'ordinadors +1, Qualsevulla altra de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1, Negociació +1, Convèncer +1, Ciència (Ciències socials) +1, Esports +1
Escull 1 Avantatge: Murri, Habilitat de concentració (Diplomàtic), Habilitat de concentració (Eloqüent), Habilitat de concentració (Persuasiu), Adinerat

Educación política

Escoje 1 habilidad: Emprendedor (Administración) +2, Influenciar +2, Cualquiera de Conocimientos +2
Escoje 3 habilidades: Emprendedor (Negocios) 1+,  Uso de ordenadores +1, Cualquiera otra de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1,  Negociación +1, Convencer +1, Ciencia (Ciencias sociales) +1, Deportes +1
Escoje 1 Ventaja: Esquivar, Sagáz, Habilidad de concentración (Diplomático), Habilidad de concentración (Elocuente), Habilidad de concentración (Persuasivo), Adinerado

Psionic potential

Pick 1 skill: Any one Psionic skill +2 
Pick 3 skill:Computer use +1, Gaming +1, Influence +1, Any one other Psionic skill +1
Pick 1 edge: Psionic (Mandatory if not obtained from specie), Eidetic memory, High pain threshold, Iron willed, Skill focus (3D thinking), Thinker

Potencial Psi

Escull 1 habilitat: Qualsevulla Psi +2
Escull 3 habilitats: Ús d'ordinadors +1, Jocs +1, Influenciar +1, Qualsevulla altra Psi +1
Escull 1 Avantatge: Psi (Obligatoria si no ha estat obtingut per espècie), Memòria fotogràfica, Alta tolerància al dolor, Força de volutat fèrrea, Habilitat de concentració (Pensament 3D), Pensador

Potencial Psi

Escoje 1 habilidad: Cualquiera Psi
Escoje 3 habilidades: Uso de ordenadores +1, Juegos +1, Influenciar +1, Cualquiera otra Psi +1
Escoje 1 Ventaja: Psi (Obligatoria si no ha sido obtenida por especie), Memoria fotográfica, Alta tolerancia al dolor, Fuerza de voluntad férrea, Habilidad de concentración (Imaginación 3D), Pensador

Religious upbringing

Pick 1 skill: Any one Craft skill +2, Knowledge (Religion) +2, Science (Social) +2
Pick 3 skill: Enterprise (Administration) +1, Computer use +1, Any one Entertain skill +1,  Influence +1, Any one Knowledge skill +1,  Any one Language skill +1, Persuade +1, Any one Unarmed combat +1
Pick 1 edge: Eidetic memory, Meticulous, Skill focus (Compasisonate), Skill focus (Diplomatic)

Educació religiosa

Escull 1 habilitat: Qualsevulla de Manualitats +2, Coneixements (Religió) +2, Ciència (Ciències socials) +2
Escull 3 habilitats: Emprenedor (Administració) +1, Ús d'ordinadors +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Influenciar +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1, Convèncer +1, Qualsevulla de Combat desarmat +1
Escull 1 Avantatge: Memòria fotogràfica, Meticulós, Habilitat de concentració (Compasiu), Habilitat de concentració (Diplomàtic)

Educación religiosa

Escoje 1 habilidad: Cualquiera de Manualidades +2, Conocimientos (Religión) +2, Ciencia (Ciencias sociales) +2
Escoje 3 habilidades: Emprendedor (Administración) +1, Uso de ordenadores +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Influenciar +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1, Convencer +1, Cualquiera de Combate desarmado +1
Escoje 1 Ventaja: Memoria fotográfica, Meticuloso, Habilidad de concentración (Compasivo), Habilidad de concentración (Diplomático)

Scientific upbringing

Pick 1 skill: Computer use +2, Any one Knowledge skill +2, Any one Science skill +2
Pick 3 skill: Construct  +1, Any one Engeneering skill +1, Any one Enterprise skill +1, Any one Knowledge skill +1, Any one other Language skill +1, Repair +1, System operation +1
Pick 1 edge: Contacts, Curious, Eidetic memory, Meticulous, Unyielding

Educació científica

Escull 1 habilitat: Ús d'ordinadors +2, Qualsevulla de Coneixements +2, Qualsevulla de Ciència +2
Escull 3 habilitats: Construir +1, Qualsevulla d'Enginyeria +1, Qualsevulla d'Emprenedor +1, Qualsevulla de Coneixements +1,Qualsevulla altra de Llengua +1, Reparar +1, Operador de sistemes +1
Escull 1 Avantatge: Contactes, Curiós, Memòria fotogràfica, Meticulós, Inflexible

Educación científica

Escoje 1 habilidad: Uso de ordenadores +2, Cualquiera de Conocimientos +2, Cualquiera de Ciencia +2
Escoje 3 habilidades: Construir +1, Cualquiera de Ingeniería +1, Cualquiera de Emprendedor +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera otra de Lenguas +1, Reparar +1, Operador de sistemas +1
Escoje 1 Ventaja: Contactos, Curioso, Memoria fotográfica, Meticuloso, Inflexible

Strafleet brat

Pick 1 skill: Enterprise (Administration (Federation)) +2, Computer use +2, Any one Science skill +2
Pick 3 skill: Athletics +1, Construct  +1, Any one Engeneering skill +1, Any one Entertain skill +1, Any one Knowledge skill +1, Any one Language skill +1, Repair +1, Sport +1, System operation +1 
Pick 1 edge: Bold, Contacts, Fit, Resolute, Skill focus (Eloquent)

Mocós de flota

Escull 1 habilitat: Emprenedor (Administració (Federació)) +2, Ús d'ordinadors +2, Qualsevulla de Ciència +2
Escull 3 habilitats: Atletisme +1, Construir +1, Qualsevulla d'Enginyeria +1, Qualsevulla d'Entreteniments +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1, Reparar +1, Esports +1, Operador de sistemes +1

Escull 1 Avantatge: Intrèpid, Contactes, En forma, Determinat, Habilitat de concentració (Eloqüent)

Mocoso de flota

Escoje 1 habilidad: Emprendedor (Administración (Federación)) +2, Uso de ordenadores +2, Cualquiera de Ciencia +2
Escoje 3 habilidades: Atletismo +1, Construir +1, Cualquiera de Ingeniería +1, Cualquiera de Entretenimientos +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1, Reparar +1, Deportes +1, Operador de sistemas +1
Escoje 1 Ventaja: Inrépido, Contactos, En forma, Resuelto, Habilidad de concentración (Elocuente)

Wealthy family

Pick 1 skill: Enterprise (Business) +2, Influence +2, Sport +2
Pick 3 skill: Any one Entertain skill +1, Gymnastics +1, Any one Knowledge skill +1, Any one Language skill +1, Negotiate +1, Persuade +1
Pick 1 edge: Contacts, Iron willed, Skill focus (Seductive), Unyielding, Wealth

Familia rica

Escull 1 habilitat: Emprenedor (Negocis) +2, Influenciar +2, Esports +2
Escull 3 habilitats: Qualsevulla d'Entreteniments +1, Gimnàstica +1, Qualsevulla de Coneixements +1, Qualsevulla de Llengua +1, Negociació +1, Convèncer +1
Escull 1 Avantatge: Contactes, Força de volutat fèrrea, Habilitat de concentració (Seductor), Inflexible, Adinerat

Familia rica

Escoje 1 habilidad: Emprendedor (Negocios) 2+, Influenciar +2, Deportes +2
Escoje 3 habilidades:Cualquiera de Entretenimientos +1, Gimnasia +1, Cualquiera de Conocimientos +1, Cualquiera de Lenguas +1,  Negociación +1, Convencer +1
Escoje 1 Ventaja: Contactos, Fuerza de voluntad férrea, Habilidad de concentración (Seductor),  Inflexible, Adinerado

Made you own

Pick 1 skill: Any one skill +2
Pick 3 skill: Any tree skills +1
Pick 1 edge: Any Edge except Command OR Promotion

Fes-te'l tu mateix

Escull 1 habilitat: Qualsevulga habilitat +2
Escull 3 habilitats: Qualsevulles 3 habilitats +1
Escull 1 Avantatge: Qualsevol aventatge llevat de Comandament O Promoció

Haztelo tu mismo

Escoje 1 habilidad: Cualquier habilitat +2
Escoje 3 habilidades: Cualquieras 3 habilidades +1
Escoje 1 Ventaja: Cualquier ventaja menos Mando O Promoción

Professional developement package

Paquet de desenvolupament professional

Paquete de desarrollo profesional

Diplomat

Diplomàtic

Diplomático

Bureaucrat
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Buròcrata
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Burócrata
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Liaison
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Enllaç
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Enlace
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Exocultural specialist
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Especialista exocultural
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Especialist exocultural
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Merchant

Comerciant

Comerciante

Trader
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Mercader
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Mercader
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Manufacturing
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Fabricant
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Fabricant
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Entrepreneur
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Empresario
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Empresario
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Mystic

Místic

Místico

Aesthetic
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Asceta
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Asceta
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Cleric
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Clergue
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Clérigo
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Mendicant
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Mendicant
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Mendicante
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Shaman
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Xaman
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Chamán
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Rogue

Brètol

Pillo

Scoundrel
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Bergant
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Canalla
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Professional
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Professional
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Profesional
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Sophisticate
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Sofisticat
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Sofisticado
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Scientist

Científic

Científico

Exange student
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Intercanvi d'estudiants
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Intercambio de estudiantes
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Medical doctor
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Doctor en medicina
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Doctor en medicina
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Field scientifist
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Científic de camp
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Científico de campo
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Researcher
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Investigador
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Investigador
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Soldier

Soldat

Soldado

Foot soldier
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Soldat ras
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Soldado de a pie
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Guerrilla
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Guerrilla
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Guerrilla
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Law enforcement
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Executor de la llei
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Ejecutor de la ley
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Starship officer

Oficial de la flota estelar

Oficial de la flota estelar

Command officer (command)

Oficial de comandament (comandament)

Oficial de tropa (mando)

Basic commander
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Comandament bàsic
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Mando básico
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Representative
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Representant
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Representante
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Manager
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Gerent
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Gerente
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Flight control officer (command)

Oficial de control de vol (comandament)

Oficial de control de vuelo (mando)

Helsman/ Navigator
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Timoner/ Navegant
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Timonel/ Navegnte
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Hot-shot pilot
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Pilot de primera
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Piloto de primera
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Starship engineer (operations)

Enginyer (operacions)

Ingeniero (operaciones)

Troubleshooter
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Solucionador
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Solucionador
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Specialist
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Especialista
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Especialista
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Starship designer
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Dissenyador de naus estelars
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Diseñador de naves estelarese
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Systems specialist
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Especialista de sistemes
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Especialista de sistemas
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Starship operations officer (operations)

Oficial d'operacions (operacions)

Oficial de operaciones (operaciones)

Basic system operation
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Operació de sistemes básic
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Operación de sistemas básico
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Operation manager
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Administrador d'operacions
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Administrador de operaciones
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Starship security officer (operations)

Oficial de seguretat (operacions)

Oficial de seguridad (operaciones)

Basic security officer
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Oficial de seguretat bàsic
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Oficial de seguridad básico
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Investigator
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Investigador
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Investigador
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Tactical offficer
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Oficial tàctic
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Oficial táctico
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Starship counselor (sciences)

Conseller (ciències)

Consejero (ciencias)

Interspecies relations
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Relacions interespecífiques
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Relaciones interespecíficas
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Ship's counselor
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Conseller de la nau
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Consejero de la nave
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Starship medical officer (sciences)

Oficial mèdic (ciències)

Oficial médico (ciencias)

Alien specialist
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Especialista en exo-medicina
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Especialista en exo-medicina
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Emergency medic
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Metge d'emergències
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Médico de emergéncias
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Ship's doctor
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Doctor de la nau
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Doctor de abordo
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:

Starship science officer (sciences)

Oficial científic (ciències)

Oficial científico (ciencias)

Astrometrics
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Astrometria
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Astrometría
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Basic science officer
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Oficial científic bàsic
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Oficial científico básico
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Social survey
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Estudiós social
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Estudioso social
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja:
Planetary survey
Skills:
Pick 5: +1 to any professional skill
Pick 1 edge:
Estudiós planetari
Habilitats:
Escull 5: +1 qualsevulles habilitats professionals
Escull 1 Avantatge:
Estudioso planetario
Habilidades:
Escoje 5: +1 cualesquiera habilidades professionales
Escoje 1 Ventaja: