Species

Espècies

Especies

Bajorans

Bajorans

Bajoranos

Betazoids

Betazoides

Betazoides

Cardassians

Cardassians

Cardasianos

Ferengi

Ferengis

Ferengis

Humans

Humans

Humans

Klingons

Klingons

Klingons

Ocampa

Ocampes

Ocampas

Talaxians

Talaxians

Talaxianos

Trill

Trills

Trills

Vulcans

Vulcans

Vulcanos

Andorians

Andorians

Andorianos

Orions

Orions

Oriones

Romulans

Romulans

Romulanos

Species

Espècies

Especies

Bajorans

Alpha quadrant (TNG, DS9, VOY)
Languague: Bajoran
Adjustements: None
Abilities: Artistic, Faithful, Pagh

Bajorans

Quadrant Alfa (TNG, DS9, VOY)
Llengua: Bajorà
Ajustaments: No
Capacitats: Art, Fe, Pagh

Bajoranos

Cuadrante Alfa (TNG, DS9, VOY)
Lengua: Bajorano
Ajustes: No
Capacidades: Arte, Fe, Pagh

Betazoids

Alpha quadrant (TNG, DS9, VOY)
Languague: Betazoid, Federation standard
Adjustements: +1 Presence
Abilities: Bonus Edge: Psionic, Peaceful, Telepathy

Betazoides

Quadrant alfa (TNG, DS9, VOY)
Llengües: Betazoide, Federal estàndard
Ajustaments: +1 Presència
Capacitats: Avantatge: Psi, Tanquil·litzar, Telepatia

Betazoides

Cuadrante alfa (TNG, DS9, VOY)
Lenguas: Betazoide, Federal estándar
Ajustes: +1 Presencia
Capacidades: Ventaja: Psi, Tranquilizar, Telepatía

Cardassians

Alpha quadrant (TNG*, DS9, VOY?)
Languague: Cardassian
Adjustements: +1 Perception, +1 Vitality, -1 Agility, -1 Presence.
Abilities: Bonus Edge: Eidetic memory, Bonus Edge: High pain threshold, Devious, Prying, Vesala

Cardassians

Quadrant Alfa (TNG*, DS9, VOY?)
Llengua: Cardassià
Ajustaments: +1 Percepció, +1 Vitalitat, -1 Agilitat, -1 Presència.
Capacitats: Avantatge: Memòria fotogràfica, Avantatge: Alta tolerància al dolor, Enrevessat, Tafaner, Vesala

Cardasianos

Cuadrante Alfa (TNG*, DS9, VOY?)
Lengua: Cardasiano
Ajustes: +1 Percepción, +1 Vitalidad, -1 Agilidad, -1 Presencia.
Capacidades: Ventaja: Memoria fotográfica, Ventaja: Alta tolerancia al dolor, Tortuoso, Fisgón, Vesala

Ferengi

Alpha quadrant (TNG*, DS9, VOY)
Languague: Ferengi
Adjustements: +1 Presence, +1 Perception, -2 Strength.
Abilities: Bonus Edge: Skill focus (Keen hearing), Eye for profit, Four-lobed brain, Head for numbers, Lobes for bussines

Ferengis

Quadrant Alfa (TNG*, DS9, VOY)
Llengua: Ferengi
Ajustaments: +1 Presència, +1 Pecepció, -2 Força
Capacitats: Avantatge: Habilitat de concentració (Agudesa auditiva), Lòbuls pels negocis, Cervell de quatre lòbuls, Bo per als nombre, Cervell per als negocis

Ferengis

Cuadrante Alfa (TNG*, DS9, VOY)
Lengua: Ferengi
Ajustes: +1 Presencia, +1 Percepción, -2 Fuerza
Capacidades: Ventaja: Habilidad de concentración (Agudeza auditiva), Lóbulos para los negocios, Cerebro cuatrilobulado, Bueno para los números, Lobes for bussines, Cerebro para los negocios

Humans

Alpha & Beta quadrants (TOS, TNG, DS9, VOY)
Languague: Federation standard
Adjustements: None
Abilities: Adaptable, The Human Spirit, Skilled

Humans

Quadrants Alfa i Beta (TOS, TNG, DS9, VOY)
Llengua: Federal estàndard
Ajustaments: No
Capacitats: Adaptable, L'ànima humana, Hàbil

Humans

Cuadrantes Alfa y Beta (TOS, TNG, DS9, VOY)
Lengua: Federal estándar
Ajustes: No
Capacidades: Adaptable, El alma humana, Hábil

Klingons

Beta quadrant (TOS*, TNG, DS9, VOY)
Languague: Klingon
Adjustements: +1 Strenght, +1 Vitality, -1 Intellect, -1 Perception
Abilities: Bonus Edge: High pain threshold, Klingon traditional weapons, Brak'lul, Ferocity, Honor

Klingons

Quadrant Beta (TOS*, TNG, DS9, VOY)
Llengua: Klingon
Ajustaments:  +1 Força, +1 Vitalitat, -1 Intel·lecte, -1 Percepció
Capacitats: Avantatge: Alta tolerància al dolor, Armes tradicionals klingon, Brak'lul, Ferotge, Honor

Klingons

Cuadrante Beta (TOS*, TNG, DS9, VOY)
Lengua: Klingon
Ajustes:  +1 Fuerza, +1 Vitalidad, -1 Intelecto, -1 Percepción
Capacidades: Ventaja: Alta tolerancia al dolor, Armas tradicionales klingom, Brak'lul, Feroz, Honor

Ocampa

Delta quadrant (VOY)
Languague: Ocampa
Adjustements: +1 Intellect, +1 Perception, -2 Vitality
Abilities: Edge: Eidetic memory, Edge: Psionic, Latent Psionic, Scholarly, Telepathy

Ocampes

Quadrant Delta (VOY)
Llengua: Ocampa
Ajustaments: +1 Intel·lecte, +1 Percepció, -2 Vitalitat
Capacitats: Avantatge: Memòria fotogràfica, Avantatge:  Psi, Psi latent, Erudit, Telepatia

Ocampas

Cuadrante Delta (VOY)
Lengua: Ocampa
Ajustes: +1 Intelecto, +1 Percepción, -2 Vitalitalidad
Capacidades: Ventaja: Memoria fotográfica, Ventaja: Psi, Psi latent, Erudito, Telepatía

Talaxians

Delta quadrant (VOY)
Languague: Talaxian
Adjustements: +1 Agility
Abilities: Amiable, Dubious, Glib, Well versed

Talaxians

Quadrant Delta (VOY)
Llengua: Talaxià
Ajustaments: +1 Agilitat
Capacitats: Afable, Dubtós, Xarlatà, Bon coneixedor

Talaxianos

Cuadrante Delta (VOY)
Lengua: Talaxiano
Ajustes: +1 Agilidad
Capacidades: Afable, Dudoso, Charlatán, Buen conocedor

Trill

Alpha quadrant (TNG*, DS9, VOY)
Languagues: Trill, Federation standard
Adjustements: +1 Intellect
Abilities: Skilled, Joining

Trills

Quadrant Alfa  (TNG*, DS9, VOY)
Llengües: Trill, Federal estàndard
Ajustaments: +1 Intel·lecte
Capacitats: Hàbil, Compost

Trills

Cuadrante Alfa  (TNG*, DS9, VOY)
Lenguas: Trill, Federal estándar
Ajustes: +1 Intelecto
Capacidades: Hábil, Compuesto

Vulcans

Alpha quadrant (TOS, TNG, DS9, VOY)
Languagues: Vulcan, Federation standard
Adjustements: +1 Intellect, +2 Strenght, -3 Presence
Abilities: Bonus Edge: Skill focus (Keen hearing), Edge: Psionic, Enhanced rapid healing, Min-meld, Nerve pinch

Vulcans

Quadrant Alfa (TOS, TNG, DS9, VOY)
Llengües: Vulcà, Federal estàndard
Ajustaments: +1 Intel·lecte, +2 Força, -3 Presència
Capacitats: Avantatge: Habilitat de concentració (Agudesa auditiva), Avantatge:  Psi, Cura ràpida intensificada, Unió mental, Pessic de nervi

Vulcanos

Cuadrante Alfa (TOS, TNG, DS9, VOY)
Lenguas: Vulcano, Federal estándar
Ajustes: +1 Intelecto, +2 Fuerza, -3 Presencia
Capacidades: Ventaja: Habilidad de concentración (agudeza auditiva), Ventaja: Psi, Curación rápida intensificada, Unión mental, Pellizco de nervio

Andorians {2}

Alpha quadrant (TOS, TNG, DS9, VOY)
Languagues: Andorian (Graalen), Federation standard
Adjustements: +1 Perception, +1 Vitality, -1 Intelect
Abilities: Antennae, Edge: High pain threshold, Keth, Redundant circulation

Andorians

Quadrant Alfa (TOS, TNG, DS9, VOY)
Llengües: Andorià (Graalen), Federal estàndard
Ajustaments: +1 Percepció, +1 Vitalitat, -1 Intel·lect
Habilititats: Antenes, Avantatge: Alta tolerància al dolor, Keth, Circulació redundant

Andorianos

Cuadrante Alfa (TOS, TNG, DS9, VOY)
Lenguas: Andorià (Graalen), Federal estándar
Ajustes: +1 Percepción, +1 Vitalidad, -1 Intelecto
Capacidades: Antenas, Ventaja: Alta tolerancia al dolor, Keth, Circulación redundante

Orions {2}

Alpha quadrant (TOS, TNG, DS9, VOY)
Languague: Orion (Kolari)
Adjustements: +1 Presence
Abilities: Seasoned, Ultraviolet resistance

Orions

Quadrant Alfa (TOS, TNG, DS9, VOY)
Llengua: Orió (Kolari)
Ajustaments: +1 Presència
Capacitats: Veterà, Resistència al ultraviloat

Oriones

Cuadrante Alfa (TOS, TNG, DS9, VOY)
Lengua: Orión (Kolari)
Ajustes: +1 Presencia
Capacidades: Veterano, Resistencia al ultravioleta

Romulans {2}

Beta quadrant (TOS*, TNG*, DS9*, VOY*)
Languague: Romulan
Adjustements: +1 Strenght, -1 Presence
Abilities: Edge: Skill focus (Keen hearing), The discipline of D'era, Glory, Surveillance

Romulans

Quadrant Beta (TOS*, TNG*, DS9*, VOY*)
Llengua: Romulà
Ajustaments: +1 Força, -1 Presència
Capacitats: Avantatge: Habilitat de concentració (Agudesa auditiva), La disciplina de D'era, Glòria, Vigilància

Romulanos

Cuadrante Beta (TOS*, TNG*, DS9*, VOY*)
Lengua: Romulano
Ajustes: +1 Fuerza, -1 Presencia
Capacidades: Ventaja: Habilidad de concentración (agudeza auditiva),  La disciplina de D'era, Gloria, Vigilancia

 {2} = Narrator's Guide
 {3} = Starfleet Operations Manual