Full de personatge anvers
Full de personatge revers
Character name Nom del personatge Nombre del personaje
Profession Professió Profesión
Elite profession Especialitat Especialidad
Experience points Punts d'experiència Puntos de experiencia
Advancements Progressos Progresos
Player name Nom del jugador Nombre del jugador
Campaign Campanya Campaña
Gender Gènere Género
Species Espècie Especie
Height Alçada Altura
Weight Pes Peso
Eyes Ulls Ojos
Hair Cabell Pelo

Atributes

Atributs

Atributos

Strength (STR) Força Fuerza
Agility (AGL) Agilitat Agilidad
Intellect (INT) Intel·lecte Intelecto
Vitality (VIT) Vitalitat Vitalidad
Presence (PRS) Presència Presencia
Perception (PER) Percepció Percepción

Reactions

Reaccions

Reacciones

Quickness Rapidesa Prontitud
Savvy Enteniment Entendimiento
Stamina Resistència Resistencia
Willpower Força de voluntat Fuerza de volutadInitiative Iniciativa Iniciativa
Defense Defensa Defensa
Skill Habilitat Habilidad

Psionic skill (PSI)

Habilitats psi

Habilidades Psi

Empathy Empatia Empatía
Mind control Control mental Control mental
Mind shield Escut mental Escudo mental
Telepathy Telepatia TelepatíaCourage Coratge Corage
Renown Renom Fama

Wound Status

Estat de ferides

Estado de heridas

Healthy Sa Sano
Dazed Estabornit Aturdido
Injured Lesionat Lesionado
Wound Ferit Herido
Incapacited Incapacitat Incapacitado
Near death Proper a morir Próximo a morir
Edges Avantatge Ventajas
Flaws Defectes Defectos
Equipement Equipament Equipo
Weapons Armes Armas