Professions

Professions

Professions

Diplomat

Diplomàtic

Diplomático

Merchant

Comerciant

Comerciante

Mystic

Místic

Místico

Rogue

Brètol

Pillo

Scientist

Científic

Científico

Soldier

Soldat

Soldado

Starship officer

Oficial de la flota estelar

Oficial de la flota estelar

Professions

Professions

Professions

Diplomat

Favored atribute: Presence (Intellect, Perception)
Favored reaction: Savvy
Professional skills: Enterprise (Administration), Computer use, Knowledge (Culture), Knowledge (History), Inquire, Language (*), Knowledge (Law), Negotiate, Persuade, Knowledge (Politics), Science (Social), Knowledge (Specific World)
Tier 1 professional abilities: Bluff, Gain trust, Insight, Educated
Tier 2 professional abilities: Anticipate opposition [Insight], Power player [Politics 3+], Great reputation [Renown 3+]
Tier 3 professional abilities: Choice assignment [Great reputation OR Power player]

Diplomàtic

Atribut afavorit: Presència (Intel·lecte, Percepció)
Reacció afavorida: Enteniment
Habilitats professionals: Emprenedor (Administració), Ús d'ordinadors, Coneixements (Cultura), Coneixements (Història), Indagar, Llengua, Coneixements (Lleis), Negociació, Convèncer, Coneixements (Política), Ciència (Ciències socials), Coneixements (Món específic)
Capacitats professionals nivell 1: Farol, Guany de confiança, Perspicàcia, Educació
Capacitats professionals nivell 2: Preveure oposició [Perspicàcia], Jugador amb avantatge [Política 3+], Gran reputació [Renom 3+] 
Capacitats professionals nivell 3: Escollir destinacions [Gran reputació O Jugador amb avantatge]

Diplomático

Atributo favorecido: Presencia (Intelecto, Percepción)
Reacción favorecida: Entendimiento
Habilidades profesionales: Emprendedor (Administración), Uso de ordenadores, Conocimientos (Cultura), Conocimientos (Historia), Indagar, Lengua, Conocimientos (Leyes), Negociación, Convencer, Conocimientos (Política), Ciencia (Ciencias sociales), Conocimientos (Mundo específico)
Capacidades profesionales nivel 1: Farol, Ganar confianza, Perspicacia, Educación
Capacidades profesionales nivel 2: Preveer oposición, [Perspicacia], Jugador con ventaja [Política 3+], Gran reputación [Fama 3+]
Capacidades profesionales nivel 3: Escoger destinos [Gran reputación O Jugador con ventaja]

Merchant

Favored atribute: Intellect (Perception)
Favored reaction: Savvy
Professional skills: Appraise, Enterprise (Business), Computer use, Craft (*), Knowledge (Culture), Enterprise (*), Influence, Inquire, Language (*), Negotiate (Bargain), Knowledge (Specific World), System operation
Tier 1 professional abilities: Businnes acumen, Connections, Horse-Trading, Pandering
Tier 2 professional abilities: Astute [Horse-Trading], Credit [Pandering], Merchant knowlement [Connections]
Tier 3 professional abilities: Procurement [Credit OR Merchant knowlement]

Comerciant

Atribut afavorit: Intel·lecte (Percepció)
Reacció afavorida: Enteniment
Habilitats professionals: Valorar, Emprenedor (Negocis), Us d'ordinadors, Manualitats (*), Coneixements (Cultura), Emprenedor (*), Influència, Llengua (*), Negociació (Regateig),  Coneixements (Món específic), Operador de sistemes
Capacitats professionals nivell 1: Seny en els negocis, Contactes, Intercanvi de favors, Complaent
Capacitats professionals nivell 2: Astut [Intercanvi de favors], Crèdit [Complaent], Coneixement del mercat
[Contactes]
Capacitats professionals nivell 3: Aprovisionador [Crèdit O Coneixement del mercat]

Comerciante

Atributo favorecido: Intelecto (Percepción)
Reacción favorecida: Entendimiento
Habilidades profesionales: Tasar, Emprendedor (Negocios), Uso de ordenadores, Conocimientos (Cultura), Manualidades (*), Emprendedor (*), Influencia, Lengua (*), Negociación (Regateo), Conocimientos (Mundo específico), Operador de sistemas
Capacidades profesionales nivel 1: Tino en los negocios, Contactos, Toma y daca, Complaciente, Conocimiento del mercado
Capacidades profesionales nivel 2: Astuto [Toma y daca], Crédito [Complaciente], Conocimiento del mercado [Contactos]
Capacidades profesionales nivel 3: Aprovisionador [Crédito O Conocimiento del mercado]

Mystic

Favored atribute: Presence (Perception, Agility)
Favored reaction: Stamina
Professional skills: Armed Combat (*), Craft (*), Knowledge (Culture), First Aid, Knowledge (History), Inquire, Observe, Persuade, Entertain (Play), Knowledge (Religion), Entertain (Sing), Knowledge (Specific World), Survival, Unarmed combat (*)
Tier 1 professional abilities: Conviction, Inquisition, Mind over boby, Wanderer
Tier 2 professional abilities: Inspiration [Religion 3+], Meditation [Conviction], Pilgri's faith [Wanderer]
Tier 3 professional abilities: Enlightenment [Inspiration OR Meditation]

Místic

Atribut afavorit:  Presència (Percepció, Agilitat)
Reacció afavorida: Resistència
Habilitats professionals: Combat amb armes (*),  Manualitats (*), Coneixements (Cultura), Primers auxilis, Coneixements (Història), Indagar, Observació, Convèncer, Entreteniments (Tocar instrument), Coneixements (Religió), Entreteniments (Cantar), Coneixements (Món específic), Supervivència, Combat desarmat (*)
Capacitats professionals nivell 1: Convicció, Inquisició, La ment per sobre del cos, Errant
Capacitats professionals nivell 2: Inpiració [Religió 3+], Meditació [Convicción], La fe del peregrí [Errant]
Capacitats professionals nivell 3: Iluminació [Inpiració O Meditació]

Místico

Atributo favorecido: Presencia (Percepción, Agilidad)
Reacción favorecida: Resistencia
Habilidades profesionales: Combate con armas (*), Manualidades (*), Conocimientos (Cultura), Primeros auxílios, Conocimientos (Historia), Indagar, Observación, Convencer, Entretenimientos (Tocar instrumento), Conocimientos (Religión), Entretenimientos (Cantar), Conocimientos (Mundo específico), Supervivencia, Combate desarmado (*)
Capacidades profesionales nivel 1: Convicción, Inquisición, La mente manda al cuerpo, Errante
Capacidades profesionales nivel 2: Inspiración [Religión 3+], Meditación [Convicción], La fe del peregrino [Errante]
Capacidades profesionales nivel 3: Iluminación [Inpiración O Meditación]

Rogue

Favored atribute: Agility (Perception, Presence)
Favored reaction: Quickness
Professional skills: Appraise, Armed Combat (*), Conceal, Forgery, Impersonate, Influence, Inquire, Observe, Range Combat (*), Sleight of hand, Stealth, Enterprise (Streetwise), Unarmed combat (*)
Tier 1 professional abilities: Con artist, Fleet of foot, Lurking in shadows, Scoudrel's fortune.
Tier 2 professional abilities: Johnny-on-the-spot [Fleet of foot], Sabotage [Intelellect 8+], Streerman [Con artist]
Tier 3 professional abilities: Signature style [Scoudrel's fortune AND Renown 3+]

Brètol

Atribut afavorit: Agilitat (Percepció, Presència)
Reacció afavorida: Rapidesa
Habilitats professionals: Valorar, Combat amb armes (*), Ocultar, Falsificació, Fer-se passar per un altre, Influenciar, Indagar, Observació, Combat a distància, Jocs de mans, Furtiu, Emprenedor (Pinxo), Combat desarmat (*)
Capacitats professionals nivell 1: Artista de l'estafa, Veloç, Fondre's amb les ombres, La sort del bergant,
Capacitats professionals nivell 2: ? [Veloç], Sabotatge [Intel·lecte 8+], Un qualsevol [Artista de l'estafa]
Capacitats professionals nivell 3: Portar la signatura [La sort del bergant I Renom 3+]

Pillo

Atributo favorecido:Agilidad (Percepción, Presencia) 
Reacción favorecida: Prontitud
Habilidades profesionales: Tasar, Combate con armas (*), Ocultar, Falsifcar, Hacerse pasar por otro, Influenciar, Indagar, Observación, Combate a distancia, Juegos de manos, Furtivo, Emprendedor (Callejero), Combate desarmado (*)
Capacidades profesionales nivel 1: Artista de la estafa, Veloz, Fundirse con las sombras, La suerte del canalla
Capacidades profesionales nivel 2: ? [Veloz], Sabotage [Intekecto 8+], Un cualquiera [Artista de la estafa]
Capacidades profesionales nivel 3: Lleva la firma [La suerte del canalla Y Fama 3+]

Scientist

Favored atribute: Intellect (Presence, Perception)
Favored reaction: Stamina
Professional skills: Computer use, Construct, First aid, Investigate, Knowledge (*), Language, Medicine, Persuade, Repair, Science, System operation
Tier 1 professional abilities: Area of expertise, Focus, Secretive, Tecnophile
Tier 2 professional abilities: Computer whiz [Focus], Doctorate [Area of expertise], R&D specialist [Tecnophile]
Tier 3 professional abilities: Breakthrough [Doctorate OR R&D specialist ]

Científic

Atribut afavorit: Intel·lecte (Presència, Percepció)
Reacció afavorida: Resistència
Habilitats professionals: Ús d'ordinadors, Construir, Primers auxilis, Investigar, Coneixements (*), Llengua, Medicina, Convèncer, Reparar, Ciència, Operador de sistemes
Capacitats professionals nivell 1: Especialista en una àrea, Concentració, Reservat; Tecnòfil
Capacitats professionals nivell 2: Ordinador a tota marxa [Concentració], Doctorat [Especialista en un àrea],  Especialista en R+D [Tecnòfil]
Capacitats professionals nivell 3: Invent decisiu [Doctorat O Especialista en R+D]

Científico

Atributo favorecido: Intelecto (Presencia, Percepción)
Reacción favorecida: Resistencia
Habilidades profesionales:Uso de ordenadores, Construir, Primeros auxilios, Investigar, Conocimientos (*), Lenguas, Medecina, Convencer,
Reparar, Ciencia, Operador de sistemas
Capacidades profesionales nivel 1: Especialista en un área, Concentración, Reservado, Tecnófilo
Capacidades profesionales nivel 2: Ordenador a todo trapo [Concentración], Doctorado [Especialista en un área], Especialita en I+D [Tecnófilo]
Capacidades profesionales nivel 3: Invento decisivo [Doctorado O Especialita en I+D]

Soldier

Favored atribute: Agility (Vitality, Strength, Perception)
Favored reaction: Quickness
Professional skills: Armed Combat (*), Athletics, Demolitions, First aid, Inquire, Investigate, Observe, Ranged combat (*), Repair, Survival, Tactics, Unarmed combat (*)
Tier 1 professional abilities: Evasion, Favored weapon, Reconnaissance, Survival training
Tier 2 professional abilities: Battle-Hardened [Vitality 8+], Ground tactics [Reconnaissance], Lightning strike [Favored weapon]
Tier 3 professional abilities: Combat leader [Ground tactics OR Battle-Hardened]

Soldat

Atribut afavorit: Agilitat (Vitalitat, Força, Percepció)
Reacció afavorida: Rapidesa
Habilitats professionals: Combat amb armes (*), Atletisme, Demolició, Primers auxilis, Indagar, Investigar, Observació, Combat a distància (*), Reparar, Supervivència, Tàctiques, Combat desarmat (*)
Capacitats professionals nivell 1: Evasió, Arma afavorida, Reconeixement, Entrenament de supervivència
Capacitats professionals nivell 2: Endurit per la lluita [Vitalitat 8+], Tàctiques terrestres [Reconeixement], Atac llampec [Arma afavorida]
Capacitats professionals nivell 3: Líder de combat [Tàctiques terrestres O Endurit per la lluita]

Soldado

Atributo favorecido: Agilidad (Vitalidad, Fuerza, Percepción)
Reacción favorecida: Prontitud
Habilidades profesionales: Combate con armas (*), Atletismo, Demolición, Primeros auxilios, Indagar, Investigar, Observación, Combate a distancia (*), Reparar, Supervivencia, Tácticas, Combate desarmado (*)
Capacidades profesionales nivel 1: Evasión, Arma favorecida, Reconocimiento, Entrenamiento de supervivencia
Capacidades profesionales nivel 2: Endurecido por la lucha [Vitalidad], Tácticas terrestres [Reconocimiento], Ataque relámpago[Arma favorecida]
Capacidades profesionales nivel 3: Líder de combate [Tácticas terrestres O Endurecido por la lucha]

Starship officer

Favored atribute: See the individual elite professions
Favored reaction: See the individual elite professions
Professional skills: Athletics, Computer use, Ranged combat (Energy weapons), Knowledge (*), Survival, Unarmed combat (*)
Tier 1 professional abilities: Roundend, Starship duty
Tier 2 professional abilities: Capable [Intrepid], Intrepid [Starship duty]

Oficial de la flota estelar

Atribut afavorit: Les de l'especialidad
Reacció afavorida: La de l'especialidad
Habilitats professionals: Atletisme, Ús d'ordinadors, Combat a distància (Armes d'energia), Coneixements (*), Supervivència, Combat desarmat (*)
Capacitats professionals nivell 1: Complert, Responsabilitat de la nau
Capacitats professionals nivell 2: Capaç [Intrèpid], Intrèpid [Responsabilitat de la nau]

Oficial de la flota estelar

Atributo favorecido: Las de la especialidad
Reacción favorecida: La de la especialidad
Habilidades profesionales: Atletismo, Uso de ordenadores, Combate a distancia (Armas de energía), Conocimientos (*), Supervivencia, Combate desarmado (*)
Capacidades profesionales nivel 1: Completo, Responsabiliades para con la nave
Capacidades profesionales nivel 2: Capaz [Intrépido], Intrépido [Responsabiliades para con la nave]

Command officer (command)

Prerequisites: Starship duty, Enterprise (Administration (parent organitation)) 4+, Persuade 3+, Systems Operation 2+, Willpower 1+
Favored atribute: Presence (Agility, Vitality)
Favored reaction: Willpower
Professional skills: Enterprise (Administration), Inquire, Negotiate, Persuade, System operation, Tactics
Tier 1 professional abilities: Commanding presence, Starship/ Starbase protocol
Tier 2 professional abilities: Starship tactics [Tactics 3+], Universal renown [Commanding presence]
Tier 3 professional abilities: Command [Commanding presence AND Starship/ Starbase protocol]

Oficial de comandament (comandament)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Emprenedor (Administració (organització matriu)) 4+, Convèncer 3+, Operador de sistemes 2+, Força de voluntat 1+
Atribut afavorit: Presència (Agilitat, Vitalitat)
Reacció afavorida: Força de voluntat
Habilitats professionals: Emprenedor (Administració), Indagar, Negociació, Convèncer, Operador de sistemes, Tàctiques
Capacitats professionals nivell 1: Prèsencia d'anims del comandament, Protocol de la nau/ base estelar
Capacitats professionals nivell 2: Tàctiques estelars [Tàctiques 3+], Renom universal [Prèsencia d'anims del comandament]
Capacitats professionals nivell 3: Comandament [Prèsencia d'anims del comandament I Protocol de la nau/ base estelar]

Oficial de tropa (mando)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Emprenedor (Administració (organización matriz)) 4+, Convencer 3+, Operador de sistemas 2+, Fuerza de volutad 1+
Atributo favorecido: Presencia (Agilidad, Vitalidad)
Reacción favorecida: Fuerza de volutad
Habilidades profesionales: Emprenedor (Administració), Indagar, Negociación, Convencer, Operador de sistemas, Tácticas
Capacidades profesionales nivel 1: Serenidad del mando, Protocolo de la nave/ base estelar
Capacidades profesionales nivel 2: Tacticas estelares [Tácticas 3+], Fama universal [Serenidad del mando]
Capacidades profesionales nivel 3: Mando [Serenidad del mando Y Protocolo de la nave/ base estelar]

Flight control officer (command)

Prerequisites: Starship duty, Systems Operation (Flight conrol) 4+, Science (Space Science (Astronomy)) 3+, Computer Use 2+, Enterprise (Administration) 1+
Favored atribute: Intellect (Agility, Perception, Strength) 
Favored reaction: Quickness
Professional skills: Enterprise (Administration), Science (Space Sciences), Engineering (Systems), System operation
Tier 1 professional abilities: Astrogration, Atmospheric craft
Tier 2 professional abilities: Evasive maneuvers [Astrogration OR Systems Operation (Flight conrol) 3+], Systems technician [Engineering (Systems) 3+]
Tier 3 professional abilities: Combat piloting [Evasive maneuvers OR Systems Operation (Flight conrol) 6+]

Oficial de control de vol (comandament)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Operador de sistemes (Control de vol) 4+, Ciència (Ciències de l'espai (Astronomia)) 3+, Ús d'ordinadors 2+, Emprenedor (Administració) 1+
Atribut afavorit: Intel·lecte (Agilitat, Percepció, Força)
Reacció afavorida: Rapidesa
Habilitats professionals: Emprenedor (Administració), Ciència (Ciències de l'espai), Enginyeria (Sistemes), Operador de sistemes
Capacitats professionals nivell 1: Astrogració, Naus atmosfèriques
Capacitats professionals nivell 2: Maniobres evasives [Astrogració O Operador de sistemes (Control de vol) 3+], Tècnic en sistemes [Enginyeria (Sistemes) 3+]
Capacitats professionals nivell 3: Pilotatge de combat [Maniobres evasives O Operador de sistemes (Control de vol) 6+]

Oficial de control de vuelo (mando)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Operador de sistemas (Control de vuelo) 4+, Ciencia (Ciencias del espacio (Astronomía)) 3+, Uso de ordenadores 2+, Emprendedor (Administración) 1+
Atributo favorecido: Intelecto (Agilidad, Percepción, Fuerza)
Reacción favorecida: Prontitud
Habilidades profesionales: Emprendedor (Administración), Ciencia (Ciencias del espacio), Ingeniería (Sistemas), Operador de sistemas
Capacidades profesionales nivel 1: Astrogración, Naves atmosféricas
Capacidades profesionales nivel 2: Maniobras evasivas [Astrogración O Operador de sistemas (Control de vuelo) 3+], Técnico de sistemas [Ingeniería (Sistemas) 3+]
Capacidades profesionales nivel 3: Pilotaje de combate [Maniobras evasivas O Operador de sistemas (Control de vuelo) 6+]

Starship engineer (operations)

Prerequisites: Starship duty, Engineering (*) 4+, Science (Physical) 3+, Repair 3+, System operation 1+
Favored atribute: Intellect (Agility, Strength, Vitality)
Favored reaction: Stamina
Professional skills: Construct, Engineering (*), Science (Physical)
Tier 1 professional abilities: Enginneering certification, Enginneering expertise
Tier 2 professional abilities:  Jury-rig [Enginneering expertise], Miracle worker [Enginneering certification]
Tier 3 professional abilities: System overhault [Miracle worker OR Jury-rig]

Enginyer (operacions)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Enginyeria (*) 4+, Ciència (Ciències Físiques) 3+, Reparar 3+, Operador de sistemes 1+
Atribut afavorit: Intel·lecte (Agilitat, Força, Vitalitat)
Reacció afavorida: Resistència
Habilitats professionals: Construir, Enginyeria (*), Ciència (Ciències Físiques)
Capacitats professionals nivell 1: Enginyer titolat, Enginyer amb experiència
Capacitats professionals nivell 2: Apanyo [Enginyer amb experiència], Fer maravelles [Enginyer titolat]
Capacitats professionals nivell 3: Sobrecàrrega de sistemes [Arranjament O Fer maravelles]

Ingeniero (operaciones)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Ingeniería 4+, Ciencia (Ciencias Físicas) 3+, Reparar 3+, Operador de sistemas 1+
Atributo favorecido: Intelecto (Agilidad, Fuerza, Vitalidad)
Reacción favorecida: Resistencia
Habilidades profesionales: Construir, Ingeniería(*), Ciencia (Ciencias Físicas)
Capacidades profesionales nivel 1: Ingeniero titulado, Ingeniero experto
Capacidades profesionales nivel 2: Apaño [Ingeniero experto], Hacer maravillas [Ingeniero titulado]
Capacidades profesionales nivel 3: Sistemas en sobrecárraga [Apaño O Hacer maravillas]

Starship operations officer (operations)

Prerequisites: Starship duty, System operation 4+, Engineering (Systems) 3+, Repair 3+, Computer Use 1+
Favored atribute: Intellect (Agility, Strength, Vitality)
Favored reaction: (*)
Professional skills: First aid, Observe, Engineering (Systems), System operation
Tier 1 professional abilities: Duty officer, Station proficiency
Tier 2 professional abilities: Level-headed [Station proficiency], Systems technician [Duty officer]
Tier 3 professional abilities: Profesional edge [Level-headed]

Oficial d'operacions (operacions)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Operador de sistemes 4+, Enginyeria (Sistemes) 3+, Reparar 3+, Ús d'ordinadors 1+
Atribut afavorit: Intel·lecte (Agilitat, Força, Vitalitat)
Reacció afavorida: (*)
Habilitats professionals: Primers auxilis, Observació, Enginyeria (Sistemes), Operador de sistemes
Capacitats professionals nivell 1: Responsabilitat de l'oficial, Competent en el lloc
Capacitats professionals nivell 2: Entenimentat [Competent en el lloc], Tècnic en sistemes [Responsabilitat de l'oficial]
Capacitats professionals nivell 3: Professional avantatjat [Entenimentat]

Oficial de operaciones (operaciones)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Operador de sistemas 4+, Ingeniería (Sistemas) 3+, Reparar, Uso de ordenadores 1+
Atributo favorecido: Intelecto (Agilidad, Fuerza, Vitalidad)
Reacción favorecida: (*)
Habilidades profesionales: Primeros auxilios, Observación, Ingeniería (Sistemas), Operador de sistemas
Capacidades profesionales nivel 1: Responsabiliades del oficial, Pericia en el puesto
Capacidades profesionales nivel 2: Juicioso [Pericia en el puesto], Tecnico de sistemas [Responsabiliades del oficial]
Capacidades profesionales nivel 3: Profesional aventajado [Juicioso]

Starship security officer (operations)

Prerequisites: Starship duty, Observe 4+, Investigate 3+,  Unarmed combat (*) 3+, System operation 1+
Favored atribute: Agility (Perception, Intellect, Strength, Vitality)
Favored reaction: Quickness
Professional skills: First aid, Inquire, Investigate, Observe, System operation, Tactics
Tier 1 professional abilities: Security ops, Security protocols
Tier 2 professional abilities: Tactical officer [Security protocols], Phisically fit [Strength 8+ OR Vitality 8+]
Tier 3 professional abilities: Responsive [Phisically fit]

Oficial de seguretat (operacions)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Observació 4+, Investigar 3+, Combat desarmat (*) 3+, Operador de sistemes 1+
Atribut afavorit: Agilitat (Percepció, Intel·lecte, Força, Vitalitat)
Reacció afavorida: Rapidesa
Habilitats professionals: Primers auxilis, Indagar, Investigar, Observació, Operador de sistemes, Tàctiques
Capacitats professionals nivell 1: Operacions de seguretat, Protocols de seguretat
Capacitats professionals nivell 2: Oficial tàctic [Protocols de seguretat], En forma [Força 8+ O Vitalitat 8+]
Capacitats professionals nivell 3: Responsable [En forma]

Oficial de seguridad (operaciones)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Observación 4+, Investigar 3+, Combate desarmado (*) 3+, Operador de sistemas 1+
Atributo favorecido: Agilidad (Pecepción, Intelecto, Fuerza, Vitalidad)
Reacción favorecida: Prontitud
Habilidades profesionales: Primeros auxilios, Indagar, Investigar, Observación, Operador de sistemas, Tácticas
Capacidades profesionales nivel 1: Operaciones de seguridad, Protocolos de seguridad
Capacidades profesionales nivel 2: Oficial táctico [Protocolos de seguridad], En forma [Fuerza 8+ O Vitalidad 8+]
Capacidades profesionales nivel 3: Responsable [En forma]

Starship counselor (sciences)

Prerequisites: Starship duty, Science (Social) 4+, Medicine (Psychology) 3+, Inquire (Interview) 2+, Savvy 1+
Favored atribute: Intellect OR Presence (Agility, Strength, Vitality)
Favored reaction: Savvy
Professional skills: First aid , Influence, Inquire (Interview), Medicine (Psychology), System operation
Tier 1 professional abilities: Pathos, Ship's counselor
Tier 2 professional abilities: Pry secrets [Pathos], Therapy [Ship's counselor]
Tier 3 professional abilities: Detect Falsehood [Pry secrets]

Conseller (ciències)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Ciència (Ciències socials) 4+, Medicina (Psicologia) 3+, Indagar (Entrevista) 2+, Enteniment 1+
Atribut afavorit: Intel·lecte O Presència (Agilitat, Força, Vitalitat)
Reacció afavorida: Enteniment
Habilitats professionals: Primers auxilis, Influenciar, Indagar (Entrevista), Medicina (Psicologia), Operador de sistemes
Capacitats professionals nivell 1: ?, Conseller de la nau
Capacitats professionals nivell 2: Tafanejar secrets [?], Teràpia [Conseller de la nau]
Capacitats professionals nivell 3: Detectar falsetat [Tafanejar secrets]

Consejero (ciencias)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Ciencia (Ciencias sociales) 4+, Medicina (Psicología) 3+, Indagar (Entrevista) 2+, Entendimiento 1+
Atributo favorecido: Intelecto O Presencia (Agilidad, Fuerza, Vitalidad)
Reacción favorecida: Entendimiento
Habilidades profesionales: Primeros auxilios, Indagar (Entrevista), Influenciar, Medicina (Psicología), Operador de sistemas
Capacidades profesionales nivel 1: ?, Consejero de la nave
Capacidades profesionales nivel 2: Fisgar secretos [?], Terapia [Consejero de la nave]
Capacidades profesionales nivel 3: Detectar falsedad [Fisgar secretos]

Starship medical officer (sciences)

Prerequisites: Starship duty, First aid 4+, Medicine 3+, System operation 3+, Investigate 1+
Favored atribute: Intellect (Agility, Perception, Strength, Vitality)
Favored reaction: Stamina
Professional skills: First aid, Science (Life), Medicine, Science (Physical), System operation
Tier 1 professional abilities: Field medicine, General medicine
Tier 2 professional abilities: Diagnois [General medicine], Rehabilitation [General medicine]
Tier 3 professional abilities: Immunization [Diagnois OR Rehabilitation]

Oficial mèdic (ciències)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Primers auxilis 4+, Medicina 3+, Operador de sistemes 3+, Investigar 1+
Atribut afavorit: Intel·lecte (Agilitat, Percepció, Força, Vitalitat)
Reacció afavorida: Resistència
Habilitats professionals: Primers auxilis, Ciència (Ciències de la vida), Medicina, Ciència (Ciències Físiques), Operador de sistemes
Capacitats professionals nivell 1: Medicina de camp, Medicina general
Capacitats professionals nivell 2: Diagnosi [Medicina general], Rehabilitació [Medicina general]
Capacitats professionals nivell 3: Immunització [Diagnosi O Rehabilitació]

Oficial médico (ciencias)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Primeros auxilios 4+, Medicina 3+, Operador de sistemas 3+, Investigar 1+
Atributo favorecido: Intelecto (Agilidad, Percepción, Fuerza, Vitalidad)
Reacción favorecida: Resistencia
Habilidades profesionales: Primeros auxilios, Ciencia (Ciencias de la vida), Medicina, Ciencia (Ciencias Físicas), Operador de sistemas
Capacidades profesionales nivel 1: Medicina de campo, Medicina general
Capacidades profesionales nivel 2: Diagnóstico [Medicina general], Rehabilitación [Medicina general]
Capacidades profesionales nivel 3: Inmunización [Diagnóstico O Rehabilitación]

Starship science officer (sciences)

Prerequisites: Starship duty, System operation 4+, Science (*) 3+, Computer use 3+, Investigate 1+
Favored atribute: Intellect (Agility, Vitality)
Favored reaction: Stamina
Professional skills: Construct, Investigate, Science (*)
Tier 1 professional abilities: Jouneyman, Field research
Tier 2 professional abilities: Science tech [Field research], Scientific protocols [Jouneyman]
Tier 3 professional abilities: Theorize [Scientific protocols]

Oficial científic (ciències)

Prerequisits: Responsabilitat de la nau, Operador de sistemes 4+, Ciència (*) 3+, Ús d'ordinadors 3+, Investigar 1+
Atribut afavorit: Intel·lecte (Agilitat, Vitalitat)
Reacció afavorida: Resistència
Habilitats professionals: Construir, Investigar, Ciència (*)
Capacitats professionals nivell 1: Home de món, Recerca de camp
Capacitats professionals nivell 2: Científic tecnològic [Recerca de camp], Protocols científics [Home de món]
Capacitats professionals nivell 3: Teoritzar [Protocols científics]

Oficial científico (ciencias)

Prerequisitos: Responsabiliades para con la nave, Operador de sistemas 4+, Ciencia (*) 3+, Uso de ordenadores 3+, Investigar 1+
Atributo favorecido: Intelecto (Agilidad, Vitalidad)
Reacción favorecida: Resistencia
Habilidades profesionales: Construir, Investigar, Ciencia (*)
Capacidades profesionales nivel 1: Hombre de mundo, Investigación de campo
Capacidades profesionales nivel 2: Científico tecnológico [Investigación de campo], Protocolos científicos [Hombre de mundo]
Capacidades profesionales nivel 3: Teorizar [Protocolos científicos]