1,000 Experience points = 1 Advancement = 5 Picks 1.000 Punts d'experiència = 1 Progrés = 5 Picks 1.000 Puntos de experienccia = 1 Progreso = 5 Picks1 Year of Startfleet service = 1 Advancement 1 Any de servei a la flota = 1 Progrés 1 Año de servicio en la flota = 1 Progreso
1/2 Year of Combat duty = 1 Advancement 1/2 de responsabilitats de combat = 1 Progrés 1/2 Año de responsabilidades de combate = 1 Progreso
2 Years of civil career = 1 Advancement 2 Anys de carrera civil  = 1 Progrés 2 Años de carrera civil = 1 Progreso
Previous  tour of duty = 1 or more Advancement Servei previ  = 1 o més Progressos Servicio previo = 1 o más Progresos1 Advancement + all prerequisites satisfied = 1 new elite profession (No starfleet characters) 1 Progrés + tots els prerequisits satisfets = Una especialitat professional (Per professions diferents d'oficial de la flota)  1 Progreso + todos los prerequisitos satisfechos = Una especialidad profesional (Para profesiones diferentes de oficial de la flota)1 Pick = +1 Professional skill level 1 Pick = +1 Nivell a una habilitat professional 1 Pick = +1 Nivel a una abilidad profesional
1 Pick = Gain new specialty for a existing skill 1 Pick = Nova especialitat per a una habilitat previament existent 1 Pick = Nueva especialidad para una habilidad ya existente
2 Picks = Gain new or upgarde existing edge 2 Picks = Guanya un nou avantatge o actualitza un de previ 2 Picks = Gana una nueva ventaja o actualiza una previa
2 Picks = +1 Nonprofessional skill level 2 Picks = +1 Nivell a una habilitat no professional 2 Picks = +1 Nivel a una abilidad profesional
2 Picks = +1 Favored reaccion 2 Picks = +1 Reacció afavorida 2 Picks = +1 Reacción favorecida
2 Picks = +1 Renown 2 Picks = +1 Renom 2 Picks = +1 Fama
3 Picks = +1 Nonfavored reaccion 3 Picks = +1 Reacció no afavorida 3 Picks = +1 Reacción no favorecida
3 Picks = +1 Courage 3 Picks = +1 Coratge 3 Picks = +1 Corage
3 Picks = Gain new professional ability or upgrade existing professional ability 3 Picks = Guanya una nova capacitats professional o actualitza una prèvia 3 Picks = Gana una nueva capacidad profesional o actualitza una previa
4 Picks = +1 Favored attribute 4 Picks = +1 Atribut afavorit 4 Picks = +1 Atributo favorecido
5 Picks = +1 Nonfavored attribute 5 Picks = +1 Atribut no afavorit 5 Picks = +1 Atributo no favorecido
5 Picks = +1 Health 5 Picks = +1 Sa 5 Picks = +1 Sano